Автоматичен обмен на информация

Какво е Автоматичен обмен на информация?

От 1-ви януари 2017г. в Европа влезе в сила Автоматичния обмен на информация (AEI), като първото предоставяне на информация от финансовите институции беше извършено през април 2017г., а първия обмен на информация между данъчните институции в участващите юрисдикции, беше извършен през септември 2017г. Мнозинството от държави в Европейското икономическо пространство станаха участници в правната рамка на Автоматичния обмен на информация през 2017г., а държави като Швейцария, Австрия и др. ще извършат първия обмен през 2018г. Списък на присъединилите се държави можете да откриете на страницата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD): https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/#d.en.345489. В разгара на финансовата криза, държавите от G20 задълбочиха своите усилия за установяване на световен стандарт, които през септември 2013 г. приеха израз в изпращането на формална молба към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) за разработване на общ стандарт за обмен на информация като следваща стъпка в глобалните усилия за справяне с укриването на данъци. С присъединяването си към този стандарт, държавите се задължават да обменят информация във връзка с финансови сметки, в това число банкови сметки, сметки за електронни пари и разплащателни сметки на физически или юридически лица, които притежават средства в държава извън тази, в която тези лица са установени за данъчни цели, като този обмен се определя на базата на двустранни или многостранни международни договори. Тези международни договори по своята същност имплементират текстовете на Директива 2014/107/ЕС на Европейската комисия от 9 декември 2014г., изменяща Директива 2011/16/ЕС във връзка със задължителния автоматичен обмен на информация за данъчни цели. С приемането на Директивата се задълбочи сътрудничеството между данъчните институции на държавите-членки за автоматичния обмен на информация и реално бе въведен стандарта за автоматичен обмен на информация за данъчни цели (т.нар. Common Reporting Standard). Правилата му задължават всички данъчни институции на държавите-членки, включително финансовите институции, обслужващи LeoPay платформата, да въведат процедури за комплексна проверка и да предоставят автоматично информация за клиенти и информация за сметки към данъчните институции.

Каква информация подлежи на обмен?

За сметки, за които се предоставя информация - сметките на физическите или юридически лица, които са установени за данъчни цели в участваща юрисдикция, се предоставя следната информация: идентифицираща информация (например име, данъчен идентификационен код, дата на раждане, държавата, в която лицето е установено за данъчни цели), както и информация за финансови сметки (напр. номер на сметката, наличност по сметката в края на предходната година, нетни приходи). Терминът „сметка, за която се предоставя информация” означава сметка, с титуляр едно или повече лица (физически или юридически), за които се предоставя информация, или с титуляр пасивна не-финансовa единица с едно или повече контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация, в случай че последните са идентифицирани като такива чрез процедурите за комплексна проверка. Всички финансови институции на държавите-членки, както и на държавите от ЕИП, са задължени да предоставят горепосочената информация към данъчните институции, под чиято пряка юрисдикция се намират, на годишна основа за всички клиенти, които са квалифицирани като лица, за които се предоставя информация. Данъчните институции, под чиято пряка юрисдикция се намират финансовите институции, на свой ред подават тази информация към данъчните институции, под чиято юрисдикция е установен клиента за данъчни цели. За да определим дали една сметка е сметка, за която се предоставя информация, може да се наложи да изискаме документи от Вас или да Ви изпратим за попълване декларации. Можете да бъдете уверени в това за нас основен приоритет остава запазването на конфиденциалността на предоставената от клиентите информация и ако такава подлежи на обмен, то тя ще бъде предоставена единствено посредством защитени процеси и процедури и ще бъде използвана само за данъчни цели.

Как финансовите институции, с които работим, защитават клиентите?

Финансовите институции, които са наши партньори, фокусират усилията си да реализират Aвтоматичния обмен при пълна прозрачност и възможно най-високо ниво на сигурност за клиентите ни.

Не можете да откриете отговорите на въпросите си?

Свържете се с нас на hello@leopay.eu или на телефон 0044 20 3129 0935