Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών (AEI);

Τι είναι η ΑΕΙ;

Την 1η Ιανουαρίου 2017, η Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών (AEI) εφαρμόστηκε στην Ευρώπη. Η πρώτη υποβολή πληροφοριών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παροχής στοιχείων πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2017 και η πρώτη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των φορολογικών Αρχών όλων των συμμετεχουσών χωρών του ΕΟΧ τον Σεπτέμβριο του 2017. Οι περισσότερες χώρες του ΕΟΧ υιοθέτησαν την ΑΕΙ το 2017, ενώ ορισμένες χώρες, όπως η Ελβετία, η Αυστρία και άλλες θα κάνουν την πρώτη ανταλλαγή το 2018. Για να δείτε την λίστα με περισσότερες από 100 συμμετέχουσες χώρες και την πρώτη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, επισκεφθείτε τη διεύθυνσηhttps://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/#d.el.345489 Με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, η G20 έδειξε αυξημένο ενδιαφέρον στην καθιέρωση ενός παγκόσμιου προτύπου το οποίο, τον Σεπτέμβριο του 2013, οδήγησε σε επίσημη αίτηση προς τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) να δημιουργήσει ένα κοινό πρότυπο αναφοράς ως μέρος της παγκόσμιας προσπάθειας για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Βάσει του προτύπου αυτού, οι συμμετέχουσες χώρες δεσμεύονται για διμερή ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών ηλεκτρονικού χρήματος και τρεχούμενων λογαριασμών, φυσικών προσώπων και οντοτήτων που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία σε χώρα εκτός της φορολογικής κατοικίας τους βάσει διμερών ή πολυμερών συμφωνιών. Η ΕΕ αποδέχθηκε την Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2014, τροποποιώντας την Οδηγία 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας. Η οδηγία επέκτεινε τη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών Αρχών της ΕΕ στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοπιστωτικών λογαριασμών και ενσωμάτωσε αποτελεσματικά το πρότυπο αυτόματης ανταλλαγής οικονομικών πληροφοριών σε φορολογικά θέματα (Κοινό πρότυπο αναφοράς). Οι κανονισμοί αυτοί απαιτούν από όλους τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς του ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν την πλατφόρμα LeoPay, να εφαρμόζουν τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και να αναφέρουν αυτόματα πληροφορίες για πελάτες και λογαριασμούς στις φορολογικές Αρχές.

Ποιες πληροφορίες θα ανταλλάσσονται;

Για τους «δηλωτέους λογαριασμούς» των Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν την πλατφόρμα LeoPay - οι λογαριασμοί φυσικών προσώπων ή οντοτήτων που είναι φορολογικοί κάτοικοι συμμετέχουσας δικαιοδοσίας άλλης από τη δικαιοδοσία στην οποία εδρεύει ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός, θα αναφέρονται αυτομάτως οι ακόλουθες πληροφορίες: (π.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου, ημερομηνία γέννησης, φορολογική κατοικία), καθώς επίσης στοιχεία χρηματοπιστωτικού λογαριασμού (π.χ. αριθμός λογαριασμού, υπόλοιπο λογαριασμού από το τέλος του προηγούμενου έτους, ακαθάριστα κέρδη). Ο όρος «δηλωτέος λογαριασμός» σημαίνει λογαριασμός που ανήκει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα προς αναφορά (ιδιώτες ή οντότητες) ή ανήκει σε παθητική μη χρηματοπιστωτική οντότητα με ένα ή περισσότερα άτομα με εξουσία ελέγχου τα οποία είναι πρόσωπα προς αναφορά, δεδομένου ότι έχουν αναγνωριστεί σχετικώς, σύμφωνα με τις δέουσες διαδικασίες. Όλοι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ΕΕ και ΕΟΧ υποχρεούνται να υποβάλλουν τις πιο πάνω πληροφορίες στις τοπικές φορολογικές Αρχές τους σε ετήσια βάση, για όλους τους πελάτες που πληρούν τις προϋποθέσεις ως πρόσωπα προς αναφορά. Οι τοπικές φορολογικές Αρχές θα ανταλλάξουν έπειτα τις πληροφορίες με τις φορολογικές Αρχές της δικαιοδοσίας διαμονής του πελάτη για φορολογικούς σκοπούς. Για να καθορίσουμε την κατάσταση ενός δηλωτέου λογαριασμού, ενδέχεται να σας ζητήσουμε έγγραφα ή να σας στείλουμε δήλωση για να την συμπληρώσετε. Βεβαιωθείτε ότι το ιδιωτικό απόρρητο του πελάτη παραμένει καίριο και πως όλα τα δεδομένα θα ανταλλάσσονται με ασφαλείς διαδικασίες και διεργασίες και θα χρησιμοποιούνται μόνο για φορολογικούς σκοπούς.

Πώς υποστηρίζουν τα συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματά μας τους πελάτες τους;

Τα συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματά μας έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή της AEI με τρόπο που να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικός προς τον πελάτη και διαφανής.

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ψάχνετε; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Επικοινωνήστε γραπτώς με τους υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατών μας στο hello@leopay.eu ή καλέστε στο 0044 20 3129 0935