Κοινό πρότυπο αναφοράς (CRS)

Τι είναι το CRS;

Το CRS (Κοινό Πρότυπο Αναφοράς) περιέχει τις κοινές δέουσες διαδικασίες σχετικά με τον τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών για φορολογικά στοιχεία μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε ορισμένες χώρες. Ορίζει τους κανόνες και την αναφορά για την αυτόματη ανταλλαγή χρηματοπιστωτικών πληροφοριών.

Ποιος θα επηρεαστεί από το CRS;

Τα μέτρα και οι κανόνες που ορίζονται στο CRS ισχύουν για κάθε ιδιώτη ή νομικό πρόσωπο που διαμένει σε οποιαδήποτε συμμετέχουσα δικαιοδοσία του CRS. Ωστόσο, εφαρμόζεται κυρίως σε λογαριασμούς αλλοδαπών φορολογούμενων.
Το CRS ισχύει για τους πελάτες μας, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι χώρας άλλης από τις χώρες υποδοχής των Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν την πλατφόρμα LeoPay, όπως όλες οι χώρες του ΕΟΧ και άλλες, οι οποίες ξεκινούν την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών το 2017.

Τι απαιτείται να κάνουμε σύμφωνα με το CRS;

Για την εφαρμογή του CRS, η LeoPay Ltd. και τα Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εξυπηρετούν την πλατφόρμα LeoPay εφαρμόζουν τις ακόλουθες δέουσες διαδικασίες:

1. Προσδιορισμός κατόχων λογαριασμών (νέους και υφιστάμενοι) που ενδέχεται να είναι φορολογικοί κάτοικοι σε άλλη χώρα.

Για μεμονωμένους πελάτες, τα κριτήρια έχουν ως ακολούθως:

 • Είναι κάτοικος άλλης χώρας
 • Φυσική ή ταχυδρομική διεύθυνση σε άλλη χώρα (περιλαμβάνεται ταχυδρομική θυρίδα και διεύθυνση παράδοσης ιδιοχείρως (c/o))
 • Ένας ή περισσότεροι αριθμοί τηλεφώνου σε άλλη χώρα και κανένας αριθμός τηλεφώνου στη χώρα διαμονής της αναφοράς
 • Πληρεξούσιο ή υπογράφουσα Αρχή εκχωρηθείσα σε πρόσωπο με φυσική ή ταχυδρομική διεύθυνση (συμπεριλαμβανομένου ταχυδρομείου ή διεύθυνσης παράδοσης ιδιοχείρως (c/o)) σε άλλη χώρα
 • Μόνιμες οδηγίες που εκδίδονται από λογαριασμό της LeoPay Ltd. (εκτός από έναν τρέχοντα λογαριασμό ή λογαριασμό αποταμίευσης) σε λογαριασμό σε άλλη χώρα

Για νομικά πρόσωπα, τα κριτήρια περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Η χώρα ίδρυσης ή διαμονής είναι άλλη χώρα
 • Τρέχουσα φυσική διεύθυνση ή διεύθυνση αλληλογραφίας (συμπεριλαμβανομένης της ταχυδρομικής θυρίδας ή της διεύθυνσης παράδοσης ιδιοχείρως (c/o)) σε άλλη χώρα

2. Αναφέρετε πληροφορίες στις τοπικές φορολογικές Αρχές

Οι λεπτομέρειες που πρέπει να παρέχουμε αφορούν:

 • Την ταυτότητα του κατόχου λογαριασμού
 • Τον αριθμό λογαριασμού
 • Το υπόλοιπο λογαριασμού στο τέλος του έτους
 • Τα έσοδα (τόκοι, μερίσματα, ακαθάριστα έσοδα κ.λπ.)

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ψάχνετε; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Επικοινωνήστε γραπτώς με τους υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατών μας στο hello@leopay.eu ή καλέστε στο 0044 20 3129 0935