Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εξυπηρετούν την πλατφόρμα LeoPay συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς των Πελατών, τα οποία αναφέρονται σε FATCA και CRS. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα μπορούσαν να αναφέρονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εξυπηρετούν την πλατφόρμα LeoPay στις αντίστοιχες εθνικές φορολογικές Αρχές και η τελευταία θα μπορούσε να αναφέρει αυτές τις πληροφορίες στις φορολογικές Αρχές των συμμετεχουσών δικαιοδοσιών στον Αυτόματο μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών.

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ψάχνετε; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Επικοινωνήστε γραπτώς με τους υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατών μας στο hello@leopay.eu ή καλέστε στο 0044 20 3129 0935