Automatische uitwisseling van gegevens (AEI)

Wat is AEI?

Op 01 januari 2017 werd de automatische uitwisseling van gegevens (AEI) in Europa ingevoerd. De eerste indiening van gegevens door de rapporterende financiële instellingen werd gedaan in april 2017 en de eerste uitwisseling van gegevens tussen de belastingautoriteiten van alle deelnemende EER-landen - in september 2017. De meeste EER-landen hebben de AEI in 2017 ingevoerd, terwijl sommige landen zoals Zwitserland, Oostenrijk en anderen zullen de eerste uitwisseling uitvoeren in 2018. Om deze lijst van meer dan 100 deelnemende landen en hun eerste uitwisseling van belastinggegevens te bekijken, controleer dan https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/#d.en.345489 Als gevolg van de financiële crisis, heeft de G20 steeds meer belangstelling getoond in de invoering van een wereldwijde norm, die in september 2013 heeft geleid tot een formeel verzoek aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) om een algemene rapportagenorm te ontwikkelen als onderdeel van de wereldwijde strijd tegen belastingontduiking. Krachtens deze norm verbinden de deelnemende landen zich ertoe om de bilaterale uitwisseling van gegevens betreffende de financiële rekeningen, met inbegrip van bankrekeningen, elektronisch geldrekeningen en rekeningen-courant, van personen en entiteiten die in het bezit zijn van activa in een land buiten hun fiscale residentie op basis van bilaterale of multilaterale overeenkomsten. De EU heeft de richtlijn 2014/107/EU van 9 december 2014 tot wijziging van richtlijn 2011/16/EU met betrekking tot de verplichte automatische uitwisseling van gegevens op het gebied van belastingen aanvaard. De richtlijn breidde de samenwerking tussen de belastingautoriteiten van de EU uit met de automatische uitwisseling van gegevens over financiële rekeningen en integreerde de norm voor de automatische uitwisseling van financiële gegevens in belastingzaken (gemeenschappelijke rapportagenormen) op doeltreffende wijze. Deze regelgeving verplicht alle financiële instellingen in de EER ertoe, met inbegrip van de financiële instellingen die het LeoPay-platform bedienen, om due diligence-procedures uit te voeren en automatisch klanten en accountgegevens aan de belastingdiensten te rapporteren.

Welke informatie wordt uitgewisseld?

Voor “te rapporteren accounts” van de financiële instellingen die het LeoPay-platform bedienen - de accounts van personen en entiteiten die fiscaal ingezetenen zijn van een deelnemende jurisdictie anders dan de jurisdictie waarin de financiële instelling is gevestigd, wordt de volgende informatie automatisch gerapporteerd: identificerende informatie (bijv. naam, belastingidentificatienummer, geboortedatum, fiscale residentie), evenals informatie van financiële verslagen (bijv. accountnummer, accountsaldo aan het eind van het voorgaande jaar, brutoloon). Het begrip “te rapporteren account” betekent een account die wordt aangehouden door één of meer te rapporteren personen (personen of entiteiten) of aangehouden door een passieve niet-financiële entiteit met één of meer controlepersonen die te rapporteren personen zijn, mits zij als zodanig zijn geïdentificeerd overeenkomstig de due diligence-procedure. Alle financiële instellingen uit de EU en de EER zijn verplicht de bovenstaande informatie jaarlijks aan hun lokale belastingautoriteiten te rapporteren voor alle cliënten die als te rapporteren persoon worden aangemerkt. De lokale belastingautoriteiten zullen dan de informatie voor belastingdoeleinden uitwisselen met de belastingautoriteiten van de jurisdictie van de klant. Om de status van een te rapporteren rekening te bepalen, kunnen wij u om documenten vragen of u een in te vullen verklaring sturen. U kunt er zeker van zijn dat de vertrouwelijkheid van de klant van essentieel belang blijft en dat alle gegevens zullen worden uitgewisseld via veilige processen en procedures en uitsluitend zullen worden gebruikt voor fiscale doeleinden.

Hoe onze financiële partnerinstellingen hun klanten ondersteunen?

Onze financiële partnerinstellingen hebben alles in het werk gesteld om de AEI zo klantvriendelijk en transparant mogelijk uit te voeren.

Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem contact op!

Schrijf aan onze ondersteunend functionarissen via hello@leopay.eu of bel 0044 20 3129 0935